Særlige prøvevilkår

Der tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er fx ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, bevægelseshandicap, synshandicap, hørehandicap, andet modersmål end dansk eller tilsvarende vanskeligheder

Skolens ledelse vil på baggrund af dispensationsansøgning tage en konkret og individuel vurdering af nødvendigheden for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Ansøgningen skal sendes sammen med indstillingen til prøven.

Det er en forudsætning, at eleven kan dokumentere sit behov for særlige vilkår f.eks. ved en lægeerklæring, udtalelse fra psykolog eller fra SPS. Dokumentation er en forudsætning, men ikke nødvendigvis en garanti for at kunne aflægge prøve på særlige vilkår. Vurderingen vil bero på, om eleven i forbindelse med den konkrete prøve/eksamen har behov for særlige vilkår for at blive ligestillet med andre eksaminander. Med tilbuddet sker ikke en ændring af prøvens niveau

Ansøgningen vil kun være gældende i pågældende semester, hvorfor ny ansøgning skal indgives i efterfølgende semester, hvis dispensation ønskes igen.

Særlige prøvevilkår kan indebære:

  • ekstra forberedelsestid
  • brug af særlige hjælpemidler før og under prøven
  • tolkebistand

Tilbage til oversigten.