Brug af egne og andres arbejde (herunder plagiat og snyd)

Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være behov for at anvende andres arbejde, fx citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde fx fra en lærebog.

Når ovenstående anvendes, skal der tydeligt angives kilde.

Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen.

Ved brug af citater skal man huske:

  • at bruge anførselstegn
  • at skrive bogens titel
  • forfatterens navn
  • at angive den specifikke sidereference

Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som “snyd” – plagiat. I så tilfælde vil besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven.

I forbindelse med indleverede eksamensbesvarelser og projekter er det ikke tilladt at genanvende tidligere bedømte besvarelser, med mindre det direkte fremgår af opgaveteksten. Hvis man ønsker at genbruge tidligere bedømte besvarelser, skal disse angives på lignende vis som andre kilder.

Opstår der før, under eller efter prøven formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har

  • skaffet sig eller ydet hjælp
  • udgivet en andens arbejde for sit eget
  • anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning

indberettes dette til skolens ledelse, der på baggrund af anmeldelsen vil vurdere formodningens rigtighed. Hvis handlingen ville kunne eller har fået betydning for bedømmelsen, bortvises eksaminanden fra prøven.

I tilfælde af skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, kan alle eksaminander i gruppen bortvises fra prøven. Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Ved aflevering af skriftlig besvarelse skal eksaminanden med sin underskrift bevidne at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Tilbage til oversigten.