Klager

En klage over forhold i forbindelse med eksamen og prøver skal indgives skriftligt til skoleledelsen. Klagen skal være begrundet samt dateret og underskrevet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter at bedømmelsen er givet til eksaminanden (eller bortvisning eller afvisning ifm. Prøven er foretaget).

Klagen kan jf. eksamensbekendtgørelsen vedrøre:

  • prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

Institutionen afgør klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelserne. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet.

Institutionens afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt, og senest 2 måneder efter modtagelsen.

Hvis klageren ikke accepterer skolens afgørelse, kan retslige spørgsmål indklages til Kvalitets og tilsynsstyrelsen. Dette skal ske inden for 2 uge efter, at klageren er meddelt afgørelsen på klagesagen.

Der henvises til Eksamensbekendtgørelsens kapitel 10 og 11: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427

Tilbage til oversigten.