Vi værner om
privatlivets fred

Privatlivspolitik

Udgivet af FGU Lolland-Falster, 1. oktober 2020

Indledning

FGU Lolland-Falster er en skole, der har til formål, at gøre unge under 25 år klar til job eller uddannelse. Derfor arbejder vi på FGU-uddannelsen, både med faglige og personlige kompetencer, der giver de unge de bedste forudsætninger videre i livet og i uddannelsesverdenen. Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger.

Når du som elev hos FGU Lolland-Falster eller som anonym bruger besøger FGU Lolland-Falsters websider og eventuelt tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler FGU Lolland-Falster (herefter kaldet ”FGU”) som dataansvarlig en række personoplysninger, alt efter dine relationer til FGU Lolland-Falster, der kan være en eller flere af disse kategorier:

 • Anonym bruger af vores webside
 • Tilmeldt vores nyhedsbreve
 • Tilmeldt som elev på FGU-uddannelsen
 • Ansat som medarbejder på FGU-institutionen

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål:

 • at du som bruger af FGU’s websidet har en god oplevelse, samt
 • at vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores services og tjenester til gavn for vores elever.

Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger

For anonyme brugere

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du besøger FGU’s webside:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets.
 • Hvilken enhed du har anvendt til at tilgå den givne webside (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enheden.
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til den givne webside.
 • IP-adresse.
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke).
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg.
 • Hvilke videoer, du evt. har afspillet og varighed deraf.

For brugere der ønsker at modtage nyhedsbreve fra FGU

Indsamler og behandler vi følgende personoplysninger:

 • E-mail adresse

For elever tilmeldt uddannelsen hos FGU

Indsamler og behandler vi følgende personoplysninger, når det er relevant og har et sagligt formål:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nr
 • Forhold i relation til uddannelsen herunder kompetencevurdering og faglige niveau
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
 • Straffeattest
 • Helbredsoplysninger
 • Religiøse overbevisninger
 • Seksual orientering

Formål

For anonyme brugere

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere denne til dig, vi kan anbefale dig indhold, som kan have relevans for dig.

Statistiske og analysemæssige formål,

Vi behandler personoplysninger til statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre FGU’s digitale produkter. Dette indebærer bl.a. en forbedring af vores teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af FGU’s digitale tjenester.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

Vi behandler dine personoplysninger for at overholde dansk lovgivning og andre legitime formål, såsom:

 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores services mod eventuelle fjendtlige angreb.
 • Varetagelse af FGU’s juridiske interesser, f.eks. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder.
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser.

For modtagere af nyhedsbrev gælder det, at vi behandler din e-mail adresse for at kunne sender dig nyheder via e-mails.

For elever

For at kunne opfylde og efterleve de krav der stilles via lovgivningen om Forberedende Grunduddannelse, i forhold til at udbyde og gennemføre uddannelse af unge under 25 år.

For ansatte

For at kunne opfylde og efterleve alle krav i forbindelse med personaleadministrationen.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

Behandling af anonyme brugereJuridisk hjemmel
Visning af indhold mv.Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. FGU’s legitime interesser er, at du kan anvende og tilgå offentlige websider med artikler og informationer om FGU.
PersonaliseringSamtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)
ForretningsudviklingDatabeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. FGU’s legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende services og have blik for trends og fremtidige services.
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.
For brugere der afgiver samtykke til at modtage nyhedsbreve fra FGUJuridisk hjemmel
Direkte markedsføringDatabeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven. FGU’s legitime interesser er, at vi kan sende dig de nyhedsinformationer og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.
For alle elever der er tilmeldt uddannelse hos FGUJuridisk hjemmel
Oprettelse af eleverFGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019
Daglige behandlingsaktiviteterBek 2019-04-26 nr. 479 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. § 19, stk. 3 Bek. FGU vedr ordens og samværsregler
Udskrivning og arkivering af beviserBek 2014-01-16 nr. 41 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 33, stk. 2
Behandling vedr skoleydelse/lønFGU Bekendtgørelsen
Behandling vedr virksomhedspraktik og erhvervstræningFGU Loven
Behandling i forbindelse med arbejdsskaderInstitutionslovens, bek. Lov og forberedende grunduddannelse LBK 604 §46
Behandling vedr test og SPS forløbLov og bekendtgørelse om FGU og SPS
Behandling af uddannelsesplanerBekg. Af lov om erhvervs- og grunduddannelser LBK 738 af 20-062016
Behandling i forbindelse med inberetning/underretning til kommune og myndighederLov om social service §153 Bek. Om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service BEK 1466 af 16.12.2010
For alle FGU-ansatteJuridisk hjemmel
Daglig personaleadministrationGældende arbejdsretlig lovgivning: Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktindgåelse, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de services, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilgå en række af FGU’s services.

Videregivelse af personoplysninger

FGU videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter udenfor EU. Videregivelse af oplysninger sker udelukkende i medfør af dansk lov som f.eks. FGU Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden. Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, konsekvensen kan imidlertid blive, at du dermed ikke kan modtage eller deltage i en række af FGU’s webservices, aktiviteter eller modtage vores nyhedsbreve.

Du har med lovens begrænsninger visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger.
 • Retten til at få slettet personoplysninger.
 • Retten til at få begrænset personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret eller individuel beslutningstagning

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os per e-mail: kris@fgulf.dk.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. FGU må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre FGU påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte FGU Lolland-Falster per telefon: +45 5117 9966 eller per e-mail: kris@fgu-lf.dk