Afdelinger og
uddannelsestilbud

Uddannelsestilbud

FGU Lolland-Falster tilbyder de 3 uddannelsesspor AGU (Almen Grunduddannelse), PGU (Produktionsgrunduddannelse ) og EGU (Erhvervsgrunduddannelse) på alle vores tre afdelinger.

Derudover kan vi tilbyde afsøgningsforløb til elever, hvor der er tvivl om, hvorvidt eleven er i målgruppen til FGU, eller tvivl om, hvorvidt FGU er det rette tilbud til eleven.

Elever på FGU har som en del af deres forløb mulighed for at deltage i erhvervstræning og kombinationsforløb.

Vi samarbejder med de øvrige uddannelsesinstitutioner om kombinationsforløb, dels som afklarende forløb i forhold til valg af uddannelse, som målrettede forløb, fx AMU-kurser, og om forløb, som skal sikre eleven en god overgang til ny uddannelse.

Vi tilbyder selvfølgelig specialpædagogisk støtte til de elever, der har behov for det.

Nedenfor kan du læse mere om vores uddannelsestilbud og tilrettelæggelsesformer .

Oversigt

NAKSKOV

PGU

Fagligt tema

 • Byg, bolig og anlæg
 • Industri
 • Omsorg og sundhed

Almene fag: Dansk, Matematik, PASE og evt. valgfag engelsk og/eller naturfag

AGU

Almene fag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk
 • Naturfag

EGU

EGU-eleven tilknyttes et fagligt tema.

Mulige valgfag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk
 • Naturfag

Tilbud om AMU-kurser m.v.

MARIBO

PGU

Fagligt tema

 • Fritid og fællesskaber
 • Kunst
 • Køkken og kultur
 • Medie

Almene fag: Dansk, Matematik, PASE og evt. valgfag engelsk og/eller naturfag

AGU

Almene fag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk og/eller naturfag

EGU

Eleven tilknyttes et fagligt tema.

Mulige valgfag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk
 • Naturfag

Tilbud om AMU-kurser m.v.

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.

NYKØBING F.

PGU

Fagligt tema

 • Anlæg og arbejde
 • Event og fællesskaber
 • Kunst
 • Sprog

Almene fag: Dansk, Matematik, PASE og evt. valgfag engelsk og/eller naturfag

AGU

Almene fag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Samfundsfag

EGU

Eleven tilknyttes et fagligt tema.

Mulige valgfag

 • Dansk
 • Matematik
 • PASE
 • Engelsk
 • Naturfag

Tilbud om AMU-kurser m.v.

PASE: Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære.

En detaljeret oversigt over værkstedsaktiviteterne på de enkelte afdelinger fremgår under informationssiderne for de enkelte afdelinger: Maribo, Nakskov og Nykøbing.

Basis   

Der er løbende optag på FGU Lolland-Falster. Hvis eleven starter midt i et semester, bliver eleven optaget via basis, der er knyttet til et af afdelingens faglige temaer eller AGU.

Afsøgningsforløb  

Et afsøgningsforløb på FGU har en varighed af op til 10 hverdage.

Formålet er:

 • At introducere til FGU Lolland Falsters forskellige tilbud.
 • At eleven kan afprøve hverdagen på FGU Lolland Falster.
 • At opnå et bedre grundlag for at vurdere, om eleven er i målgruppen til FGU. (Der skal derfor ikke udarbejdes målgruppevurdering eller uddannelsesplan inden).

Afsøgningsforløb afvikles som individuelle forløb med udgangspunkt i den unges interesser og ønsker.

I forløbet indgår deltagelse på selvvalgt(e) hold samt individuel- og gruppevejledning.

Aftaler om nedsat tid  

FGU er som udgangspunkt en fuldtidsuddannelse, hvor eleven går i skole hver dag. Eleven indgår i et fagligt og socialt fællesskab på sit FGU-forløb og opfylder sine faglige mål som del af et holdfællesskab.  

Ved indskrivningssamtalen aftaler vejleder med elev og KUI, hvis en elev skal starte på nedsat tid. Nedsat tid kan f.eks. være relevant (Jf. FGU Lovens §9, stk. 3.), hvis eleven:  

 • Har meget dårlige erfaringer i skolesystemet 
 • Angst 
 • Krise 
 • Misbrugsbehandling 
 • Mv.  

Mødetid, periode og aftale om opfølgning aftales og noteres i elevens forløbsplan. Nedsat tid i en kort periode kan kun foregå på Basis. 

Hvis en elev skal være på nedsat tid i en periode på mere end max. 6 uger, skal dette aftales med KUI. Hvis det aftales, at eleven herefter skal forsætte på nedsat tid og overføres fra basis til spor, udløser dette kommunal medfinansiering og der skal udarbejdes en skriftlig købsaftale. Den forlængede varighed som følge af nedsat tid afregnes løbende direkte mellem kommune og institution til ordinær takst og skoleydelse.  

Aftaler om kommunal forlængelse  

FGU-uddannelsen kan som udgangspunkt vare i op til 2 år. Der er mulighed for at forlænge uddannelsestiden for en elevs samlede uddannelsesforløb, når særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler herfor, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.  

En sådan forlængelse beror på en aftale mellem kommunen og FGU. FGUs vejledere vil typisk kontakte den kommunale vejleder ved behov for forlængelse. Der udarbejdes en justeret forløbsplan for eleven i forhold, således at de faglige mål afspejler forlængelsen.  

Erhvervstræning og kombinationsforløb på AGU og PGU  

Erhvervstræning

I op til to uger ad gangen og højst fire uger pr. halve år kan en elev deltage i erhvervstræning, hvor eleven gennem deltagelse i en virksomheds arbejdsopgaver får erfaringer, der styrker og kvalificerer elevens valg af uddannelse og erhverv.

Kombinationsforløb

Uddannelsessporene kan tilrettelægges med kombinationsforløb. Kombinationsforløb giver mulighed for, at eleven kan modtage undervisning på fx en erhvervsskole eller et gymnasium, hvor der undervises i kompetencegivende elementer fra ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser. På egu kan kombinationsforløb indeholde ophold på folkehøjskoler.

FGU-baseret erhvervsuddannelse

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud) er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser.

Læs mere om FGU-baseret erhvervsuddannelse her.

På FGU Lolland-Falster uddanner vi elever til IT-supporter, til datatekniker med speciale i infrastruktur og til tømrer.

Prøver  

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har forskellige prøveformer i både praktiske og almene fag. Du kan her læse om de prøver, som vi afholder på FGU Lolland-Falster her.  

SPS og ordblindhed  

FGU Lolland-Falster har et inkluderende læringsmiljø, der bl.a. skal rumme den høje andel af elever, som har læse-skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde. Alle elever på FGU Lolland-Falster har adgang til læse-skriveteknologi i undervisningen i form af hjælp til oplæsnings- og ordforslagsprogram.   

Vi screener eleverne i læsning efter behov. Vi tester for ordblindhed, hvis der er tydelige tegn på ordblindhed. Vi søger om IT-hjælpemidler og instruerer i brugen af dem, hvis eleven er konstateret ordblind. Læs mere om SPS-muligheder her

Du er også velkommen til at kontakte FGU Lolland-Falsters læsevejleder:

Lene Bundgaard Rasmussen

Læsevejleder
FGU Lolland-Falster
Tlf. +45 51179959
E-mail: lera@fgu-lf.dk