Strategi

Strategi 2022-2026

Vision

FGU Lolland-Falster vil være førstevalg for målgruppen, når de skal vælge uddannelse. Det sikrer vi ved at tilbyde inspirerende undervisning med høj faglighed i inkluderende fællesskaber.

Mission

FGU Lolland-Falster tilbyder undervisning, der øger elevernes livschancer og valgkompetencer gennem undervisning, der udvikler dem fagligt, socialt og personligt.

Strategiske værdier

Respekt og ligeværdighed
Vi sikrer, at eleverne føler sig set, hørt og forstået.

Inklusion
Vi sikrer, at den enkelte elev får mulighed for at træde ind i ét eller flere inkluderende fællesskaber.

Fag-professionalisme
Vi udvikler et fælles pædagogisk og didaktisk sprog og grundlag, som understøtter collaborativt samarbejde.

Psykologisk tryghed
Vi sikrer, at vores medarbejdere oplever tillid, tryghed og loyalitet i hverdagen.

Samarbejde
Vi arbejder vedvarende på at udvikle et stærkt samarbejde med virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer.

Udsyn
Vi bidrager til at løse lokale udfordringer af uddannelsesmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter.

Tydelighed
Vi kommunikerer tydeligt om skolens uddannelsestilbud, -profil og muligheder for den unge.

Troværdighed
Vi holder det, vi lover og gør det, vi siger, vi gør.

Strategiske handlinger

Respekt og ligeværdighed – vi sikrer, at eleverne føler sig set, hørt og forstået.

 • Eleverne kan mærke respekt ved at blive hilst på. Fx at alle siger godmorgen, hej, velbekomme og tak for i dag.
 • Elevernes synes at underviserne skal tale pænt til og om hinanden og ikke have konflikter foran dem
 • Elevernes mener at der skal være respekt og forståelse for elevernes individuelle faglige, personlige og sociale niveau – ”når vi bliver behandlet forskelligt opnår vi ligeværd”
 • Eleverne føler sig respekteret og ligeværdige, når de har medindflydelse på undervisningen form og indhold

Handlinger:

 • udvikler en daglig hilse-kultur blandt elever og medarbejdere
 • FGU Lolland-Falster udvikler en praksis, der sikrer, at uenigheder og uoverensstemmelser løses, når der er elevfrit
 • FGU Lolland-Falster sikrer, at alle elever dagligt føler sig set, hørt og forstået
 • FGU Lolland-Falster sikrer elevinddragelse i tilrettelæggelse af undervisningen

Inklusion – vi sikrer, at den enkelte elev får mulighed for at træde ind i ét eller flere inkluderende fællesskaber

 • Eleverne mener at både undervisere og elever skal være opsøgende og sørge for at alle er med i fællesskabet
 • Eleverne udtrykker at det er vigtigt at få mulighed for at gøre noget godt for andre og modtage hjælp fra andre
 • Eleverne ønsker sig samlende aktiviteter både holdvis, afdelingsvis og på tværs af afdelingerne

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster sikrer, at alle elever oplever at være inviteret med i fællesskaberne, både på egen afdeling og på tværs af afdelingerne
 • FGU Lolland-Falster ansporer, eleverne til generøs adfærd overfor både dem selv og de øvrige elever

Fagprofessionalisme – vi udvikler et fælles pædagogisk og didaktisk sprog og grundlag, som understøtter collaborativt samarbejde.

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster nedsætter et pædagogisk udvalg
 • FGU Lolland-Falster retter løbende opmærksomheden på at udvikle rammer og strukturer, der understøtter medarbejdernes fælles pædagogiske og didaktiske udvikling

Psykologisk tryghed – vi sikrer, at vores medarbejdere oplever tillid, tryghed og loyalitet i hverdagen.

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster sikrer for at ledergruppen alle sammen har relevant lederuddannelse
 • FGU Lolland-Falster sikrer, at ledergruppen udvikler et arbejdsmiljø, der afhjælper forråelse, omsorgstræthed og moralsk stress

Samarbejde – vi arbejder vedvarende på at udvikle et stærkt samarbejde med virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer

 • Eleverne er opmærksomme på at det er vigtigt at der bliver arrangeret kombiforløb, praktikaftaler mm. Det giver mulighed for at lære noget nyt, også selvom det måske ikke er det de gerne vil videre med.
 • Eleverne vil gerne introduceres for flere uddannelsestilbud end de gør nu

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster sikrer, at eleverne præsenteres for diverse uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder gennem fx institutionsbesøg, virksomhedsbesøg mm.

Udsyn – vi bidrager til at løse lokale udfordringer af uddannelsesmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter

 • Eleverne vil gerne have mulighed for at orientere sig om uddannelse, arbejde og muligheder både til DK og udlandet
 • Eleverne ønsker sig at få lokale virksomheder på besøg

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster retter opmærksomheden mod, hvordan vi i endnu større omfang end nu kan etablere samarbejde med lokale virksomheder og institutioner, herunder få besøg af lokale virksomheder.
 • FGU Lolland-Falster forfølger muligheden for at blive Erasmus+-akkrediteret, så eleverne får mulighed for, gennem rejseaktivitet, at blive klogere på uddannelses- og beskæftigelsesmæssige muligheder i Europa

Tydelighed – vi kommunikerer tydeligt om skolens uddannelsestilbud, -profil og muligheder for den unge

 • Eleverne synes at FGU Lolland-Falster trænger til en ny hjemmeside
 • Eleverne mangler:
  • Fælles information om begivenheder og fridage mm. Fx lokale whiteboards
  • Tydelige regler og procedurer – også ved opstart
  • Bedre kommunikationsveje mellem undervisere og elever

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster får ny hjemmeside
 • FGU Lolland-Falster udvikler et informationsformat, der tilgodeser elevernes ønsker til bedre kommunikation. Elevrådet inddrages i udviklingsarbejdet.

Troværdighed – vi holder det, vi lover og gør det, vi siger, vi gør.

 • Eleverne vil gerne kunne stole på at det, de siger i fortrolighed til de voksne, ikke bliver delt med andre
 • Eleverne ønsker sig gennemsigtighed, fx at underviserne forklarer hvorfor de handler, som de gør (fx siger ’nej’)
 • Troværdighed har med respekt at gøre. Det er nok det vigtigste på skolen.

Handlinger:

 • FGU Lolland-Falster indskærper reglerne om oplysnings- og tavshedspligt
 • FGU Lolland-Falster sikrer transparens i den daglige kommunikation med fx eleverne
 • FGU Lolland-Falster efterlever mantraet: Vi gør det, vi siger, vi gør