Personoplysninger
for elever

Personoplysninger

Kun gældende for elever på FGU Lolland-Falster

I forbindelse med din optagelse som elev hos FGU Lolland-Falster modtager vi oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, skal vi på baggrund heraf sende dig en underretning for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dig.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

FGU Lolland-Falster er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores og databeskyttelsesrådgivers oplysninger nedenfor:

FGU Lolland-Falster
Banegårdspladsen 1C
4930 Maribo
CVR-nr.: 39816385
Tlf.nr.: 51179901
E-mail: fgu@fgu-lf.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Optagelse som elev
 • Målgruppevurdering
 • Uddannelsesplan
 • Bopælserklæring
 • Følsomme oplysninger, der er relevante for din dagligdag på skolen. Herunder f.eks. Helbredsoplysninger og religiøs overbevisning

Din dagligdag på skolen, herunder

 • Sygefravær
 • Uddannelsesbeviser
 • Advarsler og sanktioner
 • Forløbsplaner
 • Resultater af test
 • Kopi af kørekort, hvis du skal være chauffør i skolens biler
 • Udlån af udstyr
 • Samtykke ved anvendelse af fotos, hvor du optræder
 • Aftaler i forbindelse med virksomhedspraktik og erhvervstræning
 • Helbredsoplysninger i forbindelse med en evt. arbejdsskade
 • Screening af dine faglige kompetencer
 • Oplysninger vedr. skat og andre fradrag i løn/skoleydelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Løn/skoleydelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om kommunal ungeindsats for unge under 25 år LBK825
 • Bek 2019-04-26 nr. 479 om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v. § 19, stk. 3
 • Bek 2014-01-16 nr. 41 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 33, stk. 2
 • Lov om social service §153 Bek. om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service BEK 1466 af 16.12.2010
 • Bekg. Af lov om erhvervs- og grunduddannelser LBK 738 af 20-06-2016 2
 • Institutionslovens, bek. Lov og forberedende grunduddannelse LBK 604 §46
 • Bek. FGU vedr ordens- og samværsregler
 • FGU Bekendtgørelse af lov om forberende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Relevante bestemmelser, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningen eller -loven, eks. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, der kan omfatte følgende, når de er relevante og har et sagligt formål, samt en lovligt grundlag:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-ailadresse
 • CPR-nummer
 • Faglige kompetencer
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
 • Straffeattest
 • Helbredsoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Kommune
 • Politi
 • Skat
 • Undervisningsministeriet
 • Andre offentlige myndigheder

Dine personoplysninger er indhentet fra KUI (Den kommunale ungeindsats) og dig selv. Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Dine eksamens- og kursusbeviser opbevares i 30 år.

Data vedrørende dit uddannelsesforløb vil blive opbevaret i 5 år efter din afgang, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 – 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Er et samtykke nødvendigt for din deltagelse i en specifik aktivitet, vil en tilbagetrækning betyde, at du derved mister muligheden for, lovligt at kunne fortsætte din deltagelse i den pågældende aktivitet.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen,

Kathrine Hejlskov
Direktør