Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument

FGU-institutionen i Lolland og Guldborgsund Kommuner med midlertidig vedtægt

Hermed oprettes følgende institution for forberedende grunduddannelse med følgende midlertidige vedtægt, jf. § 59, stk 1, og § 60, stk 1 og 2, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse:

§ 1.

Institutionens navn er FGU-institutionen i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Institutionen oprettes med virkning fra den 19. september 2018 Institutionens CVR-nummer er: 39816385 Institutionens EAN-nummer er: 5798000561878 Institutionens institutionsnummer er: 281046 Institutionens hjemsted er Lolland Kommune. Institutionens geografiske dækningsområde er Lolland og Guldborgsund Kommuner. Institutionen oprettes med henblik på at udbyde forberedende grunduddannelse på 2 skoler beliggende i henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommune.

§ 2.

Udover bestemmelserne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og regler fastsat i medfør af loven gælder midlertidigt bestemmelserne i § 3-12 om institutionens styrelse.

§ 3.

Stk. 1. Den første bestyrelse består af 11 medlemmer med stemmeret.

Stk. 2. Den første bestyrelse er udpeget og består af følgende udefrakommende medlemmer: To stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune. To stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune. Et stemmeberettiget medlem udpeget af Lolland og Guldborgsund kommuners kommunalbestyrelser i forening. To stemmeberettigede medlemmer udpeget af LO Lolland-Falster og to stemmeberettigede medlemmer udpeget af henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri. Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for SOSU Nykøbing Falster, CELF.

Stk. 3. Bestyrelsen består endvidere af følgende medarbejder- og elevrepræsentanter: Et stemmeberettiget medlem og et medlem uden stemmeret udpeget af Uddannelsesforbundet og HKstat for medarbejderne på Lolland Produktionsskole, Multicenter Syd i Nykøbing F, VUC Storstrøm Nakskov/Maribo. Den første bestyrelse består endvidere af en elevtilforordnet, der udpeges efter lovens § 60, stk. 1, sidste pkt, jf. lovens § 12, stk. 4. Denne kan vælges via elevrådet når alle deltagere og elever er kendt for institutionen.

§ 4.

Den første bestyrelse skal under ansvar over for undervisningsministeren iværksætte og gennemføre de opgaver, der følger af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse med henblik på, at institutionen kan påbegynde udbuddet af den forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart d. 1. august 2019 eller snarest derefter, jf. lovens § 60, stk. 3, og bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Den første bestyrelse har bl.a. de opgaver, der fremgår af stk. 3. Listen er ikke udtømmende.

Stk. 3. Bestyrelsen skal overordnet varetage nødvendige dispositioner, herunder godkende samarbejdsaftaler, indgå kontrakter, antage konsulent- og advokatbistand m.v. Den skal generelt forberede institutionens virke ved at fastlægge de overordnede retningslinjer for den kommende selvejende institutions virksomhed og udvikling, herunder målsætning, strategiplaner m.v. Den skal i forlængelse af ovenstående planlægge og organisere en ansvarlig drift af den kommende selvejende institution, herunder fastlægge retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion, interne kontroller, it-organisation og budgettering m.v. Den skal udarbejde budgetforslag for institutionens driftsbudget for andet halvår af 2019 efter indstilling fra institutionens leder. Den skal antage en revisor for institutionen. Den skal udarbejde sammenlægnings- og overdragelsesredegørelse, som skal indeholde en nærmere beskrivelse af sammenlægningen m.v. med de afgivende institutioner, en beskrivelse af aktiver og passiver med en åbningsbalance pr. 1. august 2019, samt en nærmere beskrivelse af rettigheder og forpligtende aftaler, der er indgået af de afgivende institutioner, og som videreføres under den nye institutions ansvar. Redegørelsen skal godkendes af undervisningsministeren, jf. herved lovens § 59, stk. 6. Aftaler for så vidt angår formen på overlevering af nettoformue, i form af aktiver og passiver, skal fremgå af redegørelsen. Bestyrelsen skal fastlægge institutionens vedtægt på baggrund af standardvedtægt fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vedtægten skal indeholde bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til formue i de institutioner, der indgår i den nye institution, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen. Bestyrelsen skal fastlægge åbningsbalancen pr. 1. august 2019, som skal godkendes af undervisningsministeren.

§ 5.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For den første bestyrelses medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 6.

Den første bestyrelse vælger blandt de udefrakommende medlemmer sin formand. Bestyrelsen kan tillige vælge en næstformand. Indtil den første bestyrelse har valgt formand varetager Niels Henriksen bestyrelsesformandens opgaver, herunder opgaver med at indkalde til institutionens første bestyrelsesmøde. Vedkommende kan til opgaven antage sekretariatsbistand eller blive betjent af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skt. 2. Den første bestyrelse træffer sine beslutninger i møder med deltagelse og tilstedeværelse af medlemmerne. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 3. Formanden – og i dennes fravær næstformanden, hvis bestyrelsen har valgt en sådan – indkalder til og leder den første bestyrelses møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 4. Den første bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

Stk. 5. Til beslutning om fastsættelsen af den ordinære vedtægt kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 6. Den første bestyrelses beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i den første bestyrelses beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bekræfter rigtigheden af ved deres underskrift.

Stk. 7. Den første bestyrelses mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 7.

Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3 Den første bestyrelse kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

§ 8.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 9.

En midlertidig forretningsorden for den første bestyrelses virke, som gælder ind til den første bestyrelse selv fastsætter en forretningsorden for sit virke, er fastsat i bilaget.

Stk. 2. Hvis den første bestyrelse nedsætter udvalg (herunder evt. et forretningsudvalg), skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under den første bestyrelses kompetence.

Stk. 3. Den første bestyrelse kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under den første bestyrelses ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt den første bestyrelse, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for den første bestyrelse.

§ 10.

Institutionen tegnes af den første bestyrelses formand og institutionens leder i forening. Frem til den første bestyrelse har ansat en leder, tegnes institutionen i forening af formanden og et øvrigt medlem af den første bestyrelse fastsat af den første bestyrelse.

§ 11.

Den første bestyrelse udpeger institutionsrevisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 38, stk. 4 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Den første bestyrelse underretter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og rigsrevisor om den udpegede institutionsrevisor og om skift af institutionsrevisor.

§ 12.

Institutionens regnskab og revision skal udarbejdes og aflægges efter reglerne herom i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

§ 13.

Denne midlertidige vedtægt træder i kraft 19. september 2018.

Stk. 2. Den midlertidige vedtægt gælder, indtil den første bestyrelse har fastsat en ordinær vedtægt, som er trådt i kraft, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan efter indstilling fra den første bestyrelse ændre den midlertidige vedtægt.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter høring af den første bestyrelse ændre den midlertidige vedtægt, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at institutionen kan påbegynde varetagelsen af sine opgaver pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Undervisningsministeriet, 19. september 2018.
Merete Riisager Undervisningsminister
/Martin Larsen